1.0 XTZ = 7.1091 USD

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 7.1091 USD (US Dollar)Live Exchange Rates: 2021-05-12 05:09

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7071 1.0 0.8244